Küldetésnyilatkozat

Bár a szólás- és sajtószabadságról való gondolkodás Magyarországon is több évszázada kezdődött, annak mai világunkban betöltött szerepéről, és szükséges határairól értelemszerűen csak az 1989-es rendszerváltozást követően kezdődhetett meg az érdemi eszmecsere. Mi, a témakör elméleti és gyakorlati kérdéseivel is foglalkozó jogászok és más kutatók igyekszünk értékalapú szabályok, egymásnak olykor ellentmondó, de egyaránt morális megalapozottságú érvek alapján véleményt formálni egy-egy kérdésben, és időnként el is hisszük, hogy a jogi szabályozást, a média működését vagy a társadalmi nyilvánosságról való gondolkodást e vélemények és viták befolyásolhatják.

A társadalom, a technológia, s velük a média világának rohamléptékű fejlődése, valamint az ezzel járó új alkotmányos kihívások a szólás- és sajtószabadság alapkérdéseinek és régi válaszaink folyamatos újragondolására hívnak. Ezért szükséges folyóiratokat fenntartani, ahol a nyilvánosság működéséről és szabályairól tudós kutatók által alapos, kiérlelt álláspontok fogalmazhatóak meg, ahol vitákat lehet folytatni, és ahol az újabb generációk, egyetemi hallgatók is megízlelhetik e terület izgalmát és minden szépségét. Egy folyóirat eltérő megközelítések és kultúrák találkozóhelye is: a szólás- és sajtószabadság területe szükségszerűen nem lokális, így a nemzetállami hagyományok és jogrendszerbeli sajátosságok elemzésén túl magától értetődően nyílik mód az európai, sőt globális diskurzusok lefolytatására is. Folyóiratunkban éppen ezért törekszünk a nemzetközi szakirodalom megjelenítésére – a kurrens témákat bemutató tanulmányok magyar fordítása, új monográfiák ismertetése által –, és igényt tartunk nemzetközi szerkesztői bizottságunk segítő tanácsaira is.

Folyóiratunk elkötelezett a demokrácia értékrendje, az egyes államok szuverenitása, a nemzeti hagyományok megóvása, a média szabadsága, az ember méltósága, a magántulajdon védelme és az európai alkotmányosság közös vívmányai iránt. Egy tudományos folyóiratnak ezen értékek mentén, de elfogulatlanul, a tudományosság világos kritériumainak megfelelően kell felületet biztosítania az értelmes beszélgetések számára. Folyóiratunk ennek megfelelően olyan nyitott fórum, ahol a tudós közösség és a tárgyalt témák iránt érdeklődő közönség megfontolandó vagy vitára gerjesztő gondolatokra lelhet. A szerzők által megjelenésre szánt tanulmányok közléséről a folyóirat szerkesztősége kizárólag a tudományosság szempontjai szerint, kölcsönösen anonim lektorálás (double blind peer review) után dönt.

Budapest, 2019. október 23.

Az In Medias Res szerkesztősége és szerkesztőbizottsága

Mission statement

Although discussions on freedom of speech and the press started several hundred years ago in Hungary as well, a meaningful discourse on their role and necessary boundaries in the modern world could only begin – for obvious reasons – after the political change in 1989. The editors of the journal are lawyers and other researchers dealing with theoretical and practical issues concerning this field, trying to form their opinion on specific questions according to value-based rules and morally founded but sometimes contradictory arguments, believing – every now and then – that legal regulation, the modus operandi of the media, or even our perception of the democratic public sphere may well be influenced by these opinions and debates.

The rapid developments in society, technology and also the media world, as well as the new constitutional challenges arising all call for a continuous reframing of the basic questions and old answers related to freedom of speech and of the press. Hence, there is a need to publish and maintain journals where scholars and researchers can expound substantiated and mature standpoints on the functioning and rules of the public sphere, where debates can take place and where new generations and university students can taste all the excitement and beauty of this field, too. A journal is also a crucible for different approaches and cultures. The field of freedom of speech and of the press does not have a local or regional scope out of necessity; as such besides analysing the traditions and unique legal system characteristics of nation states, a journal should also focus on European and even global discourses. For this very reason we aim to publish international academic literature in our journal by translating papers on current topics into Hungarian and presenting new monographs and we also rely on the helpful advice of our international editorial committee.

Our journal is committed to democratic values, state sovereignty, protecting national traditions, freedom of the media, human dignity and protecting private property and the common achievements of European constitutionalism. An academic journal is required to provide space for meaningful discourse according to the aforementioned values, without bias, in line with the clear criteria of a learned approach. Accordingly, our journal represents an open forum where the academic community and the general audience interested in the topics examined can find noteworthy or even debate-provoking thoughts. The editorial staff of the journal decide on publishing the papers submitted by the authors exclusively on the basis of academic criteria, using a double blind peer review.

Budapest, 23 October 2019

Editorial Committee and Editorial Board of In Medias Res

In Medias Res