Etikai kódex

In Medias Res – folyóirat a sajtószabadságról és a társadalmi nyilvánosság szabályairól

Etikai Kódex

Az In Medias Res – folyóirat a sajtószabadságról és a társadalmi nyilvánosság szabályairól szerkesztősége tiszteletben tartja a tudományos kutatás szabadságát, és tevékenysége során törekszik a tudományos élet tisztaságának megőrzésére, ezért a folyóirat szerkesztősége, szerkesztőbizottsága, lektorai és szerzői által követendő, alábbi erkölcsi és etikai alapelveket fogalmazza meg.

A szerkesztőség a tanulmányok lektorálására lektort kér fel. A lektor csak a tanulmány szövegét, a tanulmány szerzője csak a lektorálás tartalmát ismeri meg (kölcsönösen anonim lektorálás). Emiatt a megjelenéshez hozzájáruló valamennyi érintett félnek (a szerzőnek, a folyóirat szerkesztőségnek, a lektornak és a kiadónak) egyaránt el kell fogadnia az elvárt erkölcsi magatartásra vonatkozó szabályokat. Jelen erkölcsi nyilatkozat a COPE (Publikációs Etikai Bizottság, publicationethics.org/core-practices) folyóirat-szerkesztők helyes gyakorlatára vonatkozó irányelvek (Best Practice Guidelines for Journal Editors) című útmutatóján alapul.

A kézirat beküldésével és a lektorálási folyamat megkezdésével a felek elfogadják az Etikai Kódexben megfogalmazott erkölcsi magatartásra vonatkozó szabályokat.

I. A SZERKESZTŐSÉG KÖTELESSÉGEI

 1. A publikálásra vonatkozó döntések
  A folyóirat szerkesztősége dönt a beérkezett tanulmányok közléséről. A szerkesztőség törekszik az elküldött tanulmányok megjelentetésére, ha azok megfelelnek a tartalmi és formai követelményeknek. A szerkesztőség Magyarország Alaptörvényével összhangban tiszteletben tartja a tudományos kutatás szabadságát, azonban a hatályos magyar jogszabályok alapján szerzői jogi jogsértést megvalósító közlemények befogadását minden esetben megtagadja. Ezért a szerkesztőség a plágium kiszűrésének érdekében plágiumkereső szoftvert alkalmazhat, vagy szolgáltatást vehet igénybe.
 1. Esélyegyenlőség
  A szerkesztőség a beküldött tanulmányokat a szerzők fajára, nemére, szexuális irányultságára, vallási és világnézeti meggyőződésére, etnikai származására, állampolgárságára vagy politikai nézeteire való tekintet nélkül értékeli.
 1. Titoktartás
  A szerkesztőség és annak tagjai semmilyen információt nem adnak tovább a publikálásra benyújtott kézirattal kapcsolatban. E szabály alól kivételt képez a szerző, a lektorok, akik lektorként szóba jöhetnek, valamint a kiadó.
 1. Közzététel és összeférhetetlenség
  A szerkesztőség tagjai a benyújtott kézirat kiadatlan anyagait nem használhatják fel saját kutatásaikhoz a szerző írásos beleegyezése nélkül.

II. A LEKTOROK KÖTELESSÉGEI

 1. Segítségnyújtás a szerkesztőségi döntésekhez
  A lektor segíti a szerkesztőséget a döntéshozatalban, javaslatot tesz a tanulmány megjelentetésére vagy annak elutasítására, illetve amennyiben arra szükség van, a lektori észrevételek által támogatja a szerzőt a cikk tudományos színvonalának növelésében.
 1. Hatékonyság
  A felkért lektornak észszerű időn belül nyilatkoznia kell, hogy tudja-e vállalni a tanulmány értékelését. Amennyiben úgy véli, hogy szakmailag nem eléggé felkészült a kéziratban bemutatott kutatás értékeléséhez, vagy a megszabott határidőre nem fogja tudni megfelelően elkészíteni a véleményét, értesíti a szerkesztőséget arról, hogy nem vállalja a lektorálást.
 1. Titoktartás
  Minden értékelésre beérkezett kéziratot bizalmasan kell kezelni. Ezeket csak a szerkesztőség hozzájárulásával lehet másoknak továbbítani vagy másokkal megvitatni.
 1. Objektivitás
  A tanulmány értékelését objektíven kell végezni. A lektoroknak véleményüket egyértelműen kell megfogalmazniuk és érvekkel kell azt alátámasztaniuk.
 1. A forrásokra való hivatkozás
  A lektoroknak fel kell hívniuk a figyelmet a szerzők által fel nem használt mérvadó tudományos munkákra. Bármely olyan kijelentést megfelelően kell hivatkozni, amely már korábban megjelent munkából származó megfigyelést, gondolatmenetet vagy érvet tartalmaz. A lektornak ugyanakkor fel kell hívnia a szerkesztőség figyelmét bármely lényegi hasonlóságra vagy átfedésre a vizsgált kézirat és egyéb, általa ismert, korábban már közzétett anyag között.
 1. Közzététel és összeférhetetlenség
  A tanulmány értékelése során megismert egyéni, eredeti megállapítások vagy ötletek bizalmasan kezelendők, valamint nem használhatók fel a személyes előmenetel érdekében. A lektorok nem értékelhetik az adott kéziratot, amennyiben bármilyen versenyhelyzetből, együttműködésből, vagy más kapcsolatból fakadó érdekellentétben állnak a tanulmánnyal összeköttetésben álló szerzőkkel, cégekkel vagy intézményekkel. A lektorok a velük szemben fennálló összeférhetetlenségi okokat haladéktanul kötelesek a szerkesztőség tudomására hozni.

III. A SZERZŐK KÖTELESSÉGEI

 1. A közlésre vonatkozó irányelvek
  A közlésre benyújtott kéziratokkal szembeni elvárás, hogy azok egy adott tárgy- vagy problémakör alapos, a kapcsolódó szakirodalmat és az eltérő megközelítéseket ismerő és bemutató feldolgozását nyújtsák, a tudományos kutatás kritériumainak megfelelően. Az értelmezések és a következtetések levonása a kéziratban minden esetben elfogulatlan és alapos igazolást igényel. A tanulmány háttéradatait, valamint a szerzővel kapcsolatos azon körülményeket, amelyek érinthetik a szöveg értelmezését, pontosan kell bemutatni, illetve fel kell tárni. Hamis vagy tudatosan pontatlan állítások etikátlan és elfogadhatatlan viselkedésnek minősülnek.
 1. Eredetiség és plágium
  A szerzőknek szavatolniuk kell, hogy a tanulmány egyéni, eredeti szellemi alkotásuk, illetve amennyiben felhasználták mások munkáit, kifejezéseit, akkor azokat megfelelő módon idézniük kell és szakszerűen kell hivatkozni rájuk.
 1. Többszörös, párhuzamos vagy egyidejű publikálás tilalma
  Nem helyes gyakorlat ugyanazon kutatást bemutató kéziratnak különböző önálló publikációkban vagy folyóiratokban való szerepeltetése. Ugyanazon kéziratnak több folyóirathoz egyidejűleg történő benyújtása etikátlan magatartásnak minősül és elfogadhatatlan.
 1. A forrásokra való hivatkozás
  Az idézett művekre minden esetben szakszerűen, pontosan kell hivatkozni. A szerzőknek hivatkozniuk kell mindazon a kiadványokra, amelyek befolyásolták munkájukat.
 1. A tanulmányszerzői tisztség
  Szerzőként kell szerepeltetni mindazokat a személyeket, akik érdemben hozzájárultak a bemutatott tanulmány alapötletéhez, megtervezéséhez, megszövegezéséhez vagy értelmezéséhez. Társszerzőként kell megjelölni mindazokat a személyeket, akik jelentős mértékben hozzájárultak a tanulmányhoz. Ugyanakkor közreműködőként meg kell említeni mindazokat, akik részt vettek a kutatási folyamat bizonyos lényeges szakaszaiban. A szerzőnek szavatolnia kell, hogy minden jelentős társszerzőt megemlített a tanulmányban, valamint, hogy nem jelölt meg társszerzőként erre nem jogosult személyeket továbbá, hogy minden társszerző láttamozta és jóváhagyta a tanulmány végleges változatát, valamint beleegyezett annak publikálásába.

 

 1. Közzététel és összeférhetetlenség
  Valamennyi szerzőnek kötelessége közzétenni a kéziratában azokat a gazdasági körülményeket, amelyek befolyásolhatják annak eredményeit vagy értelmezését. Ha a kutatás támogatásban részesült, akkor annak minden pénzügyi támogatási forrását nyilvánosságra kell hozni.
 1. Hibák a megjelentetett művekben
  Amennyiben a szerző jelentős hibát vagy pontatlanságot fedez fel a már megjelentetett munkájában, haladéktalanul értesítenie kell a folyóirat szerkesztőségét, és együtt kell működnie a szerkesztőséggel a tanulmány visszavonásában vagy helyesbítésében.

Budapest, 2020. június 5.

Az In Medias Res szerkesztősége

In Medias Res