Koltay András

E-mail: koltay.andras@jak.ppke.hu Egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar; az NMHH Médiatanácsának tagja


Lee C. Bollinger: A toleráns társadalom. Korlátlan, erőteljes és szélesre nyitott

Dátum: június 22, 2015 12:00 de.
Kategória: ,

Lee Bollinger két könyvét együtt jelentette meg a Wolters Kluwer kiadó. A szerző az amerikai szólásszabadság kutatója, a tengerentúli jogtudományi „establishment” elismert és gyakran hivatkozott alakja. Írásai hamisítatlanul amerikaiak, amennyiben arra törekszenek, hogy a szólásszabadság több évszázados filozófiai irodalmából, valamint az amerikai Supreme Court lassan évszázados, gazdag gyakorlatából egy aprólékos, bonyolult, de mégis koherens és […]

Bővebben...

A szólásszabadság és az államhatalom sokféle arca

Dátum: június 22, 2013 12:00 de.
Kategória: ,

I. Fiss téziseinek összefoglalása Fiss műve az Egyesült Államok szólásszabadság-jogi irodalmának sztenderdjeihez mérten akár radikálisnak is nevezhető. Mondanivalójának lényege, hogy az állam – amely törvényalkotási felhatalmazása folytán szabályozni tudja a szólásszabadság és a média területét is, illetve amely a kormányzaton, a bíróságokon és a különféle hatóságokon keresztül felügyelni tudja a szabályozás betartását, valamint képes korrekciókra, amennyiben […]

Bővebben...

Eric Barendt: Anonymous Speech: Literature, Law and Politics

Dátum: június 22, 2017 12:00 de.
Kategória: ,

Az elmúlt évtizedekben a szólásszabadság hatókörének növekedésével, az új kommunikációs eszközök kialakulásával egyre gyarapodott a szólásszabadságból levezethető egyes részjogosultságok köre is. Izgalmas kérdés, hogy milyen további részjogok vezethetők le a szólás vagy a sajtó szabadságából. Európában ma már vitán felül áll például, hogy a médiának joga van információforrásai kilétét titokban tartani, ezt a legtöbb államban […]

Bővebben...

Kevin Saunders: Free Expression and Democracy

Dátum: június 22, 2017 12:00 de.
Kategória: ,

A kifejezés szabadságának szakirodalma elképesztően gazdag, a világ minden táján élénk párbeszédet folytatnak egymással a téma kutatói. Még bizonyos nemzetek feletti trendeket, közösen vallott elveket is azonosítani lehet, amelyek a kifejezés szabadságának korlátaira vonatkoznak. Egy kalap alá szokás venni a „nyugati világ” államait, amelyek jogrendszere sok tekintetben ­hasonló válaszokat ad a szabadság határainak megvonását illető […]

Bővebben...

A gyűlöletbeszéd korlátozása és az állampolgárság eszménye Eric Heinze új teóriája szerint

Dátum: december 22, 2016 12:00 de.
Kategória: ,

2016 tavaszán jelent meg Eric Heinze, a londoni Queen Mary University professzorának új könyve, amelyben a szerző a szólásszabadság új elméletének meghatározására tesz kísérletet.1 Úgy fest, a gyűlöletbeszéd szólásszabadság-jogi kérdése a legalkalmasabb arra, hogy apropóján modern, önálló szólásszabadság-elméletek szülessenek, akadémikus szerzők tollából. Lee Bollinger immár három évtizedes műve szintén a gyűlöletbeszéd problematikájából kiindulva állított fel egy új […]

Bővebben...

Adalékok a blaszfémia szólásszabadság-jogi megítéléséhez

Dátum: június 22, 2016 12:00 de.
Kategória: ,

1. Bevezetés A blaszfémia mint szólásszabadság-jogi kérdés nem új keletű, a vallások, vallási szereplők, hit­tételek védelme a szólásszabadság legősibb korlátjának számított a nyugati jogrendszerekben is.1 Mivel azonban a huszadik században ezeket a korlátokat az államok fokozatosan lebontották, és a mai Európában alig-alig hallani blaszfémia miatti elítélésekről, a szólásszabadság „nagy” kérdései (jóhírnév- és becsületvédelem, a magánélet védelme, […]

Bővebben...

Frederick Schauer: A demokrácia és a szólásszabadság határai. Válogatott tanulmányok

Dátum: június 22, 2015 12:00 de.
Kategória:

Frederick Schauer kötete jellegében eltér a Wolters Kluwer által 2012 óta gondozott médiatudományi sorozatban eddig megjelent, magyarra fordított külföldi művektől. Ez a kötet ugyanis most született meg, eredeti, angol nyelvű változata ebben a formában nincsen. Schauer professzor munkássága már régóta inspirálta a magyar szólásszabadság-kutatásokat, szókimondó lényeglátása pedig arra ösztönzött, hogy a frissen induló In Medias […]

Bővebben...

Koltay András (szerk.): Media Freedom and Regulation in the New Media World

Dátum: december 22, 2014 12:00 de.
Kategória: ,

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontján belül működő ­Médiatudományi Kutatócsoport 2013 elején kezdte meg „Az európai médiajogi gondolkodás alapjai, különös tekintettel a szólásszabadság egyes kérdéseire” című, 2015 végéig tartó kutatási programját. Ennek keretében több önálló publikáció, tanulmánykötet, konferencia kerül kiadásra, illetve megszervezésre. A kutatási program több, elkülönülő jogterületen zajló kutatást fog össze. Ez a sokszínű megközelítés […]

Bővebben...

Ungváry Krisztián perei Magyarországon és Strasbourgban*

Dátum: június 22, 2014 12:00 de.
Kategória: ,

1. Prológus: az Alkotmánybíróság 1994-es mércéje a közéleti szereplők hírnév- és becsületvédelmére vonatkozóan Az Alkotmánybíróság 36/1994. (VI. 24.) sz. határozata előzményéül szolgáló indítvány a Büntető Törvénykönyv akkori 232. §-a, a „Hatóság vagy hivatalos személy megsértése” elnevezésű bűncselekmény alkotmányosságát vitatta. A parlament által alkotott új tényállás – amely a köztársasági elnök aláírásának hiányában, majd az alkotmánybírósági […]

Bővebben...

Az emberi jogok, az emberi méltóság és az alkotmányos rend védelme a magyar médiaszabályozásban*

Dátum: június 22, 2012 12:00 de.
Kategória: ,

Az emberi méltóság védelme érdekében történő, az állam intézményvédelmi kötelezettségét érvényre juttató médiahatósági fellépés alkotmányosan indokolható, amennyiben az világosan elválik a jogrendszer egyéb területein biztosított jogvédelmi eszközöktől. Az Alkotmánybíróság több határozatában is megerősítette a szabályozás létjogosultságát, ugyanakkor a bő másfél évtizedes jogalkalmazói gyakorlat ezzel szemben nem minden esetben tekinthető következetesnek. „A k… anyádat médiahatóság, ez […]

Bővebben...